language: PLlanguage: EN
Akademia światłowodowa
Szkolenia   /   Akademia światłowodowa

Nasza oferta

Nasza oferta

Chcesz wiedzieć jak:
Zbudować linię optyczną, spawać i mierzyć włókna optyczne, zbudować mikrokanalizację światłowodową, doprowadzić światłowód do abonenta, zaplanować węzeł optyczny na 4000 włókien na 1 metrze kwadratowym?

Weź udział w szkoleniach Akademii Światłowodowej!
Uczestnicy po każdym odbytym szkoleniu otrzymują imienne świadectwa potwierdzające nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Akademia Światłowodowa wydaje uczestnikom certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

 

Szkolenie podstawowe z zakresu techniki światłowodowej

Szkolenie podstawowe z zakresu techniki światłowodowej

Szkolenie dedykowane jest dla osób z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, CATV, przedstawicieli samorządów i jednostek administracji publicznej, których praca wymaga znajomości podstawowych zagadnień z zakresu elementów składowych i budowy linii optotelekomunikacyjncyh oraz podstawowych umiejętności dotyczących spawania i pomiarów włókien światłowodowych.

Moduł PFO1: Wprowadzenie do techniki światłowodowej

Zakres szkolenia obejmuje:

 • wprowadzenie do techniki światłowodowej – podstawy teoretyczne,
 • ogólne zasady budowy linii optotelekomunikacyjnej,
 • charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury linii światłowodowej,
 • warsztaty praktyczne – spawanie i pomiary – podstawy.

 Moduł PF01 jest potwierdzony świadectwem uczestnictwa w szkoleniu

 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób

Szkolenia zaawansowane z zakresu budowy sieci światłowodowych

Szkolenia zaawansowane z zakresu budowy sieci światłowodowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, CATV oraz firm projektowo-wykonawczych odpowiedzialnych za projekty, eksploatację lub odbiór linii światłowodowych.

Moduł ZFO2: zasady budowy, eksploatacji i pomiary linii optotelekomunikacyjnych

Zakres szkolenia obejmuje:

 • normy i zasady budowy linii optotelekomunikacyjnych,
 • budowa złącza światłowodowego – teoria i warsztaty,
 • spawanie włókien – warsztaty,
 • pomiary miernikami mocy – warsztaty,
 • pomiary reflektometryczne i interpretacja wyników – warsztaty,
 • sporządzanie dokumentacji pomiarowej (zgodnie z wymaganiami instrukcji TO1).

Moduł ZF02 jest potwierdzony świadectwem uczestnictwa w szkoleniu

 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób

 

Szkolenia zaawansowane. Proces Inwestycyjny w świetle przepisów prawa budowlanego i przepisów związanych

Szkolenia prowadzone są we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Telekomunikacji. Prowadzący to specjaliści branży telekomunikacyjnej realizujący projekty w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • stan prawny obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • prawne aspekty procesu realizacji inwestycji
 • omówienie zakresu obowiązków osób uczestniczących w procesie budowlanym
 • szczegółowe omówienie fazy administracyjno – prawnej w przygotowaniu inwestycji
 • omówienie wszystkich etapów budowy obiektów: Omówienie umów zawieranych w trakcie realizacji inwestycji budowlanej

Kurs kończy się uzyskaniem świadectwa

 • Czas trwania: 1 dzień

Szkolenia zaawansowane z zakresu budowy sieci w technice GPON

Moduł GPON: konfiguracja systemu GPON

Zakres szkolenia obejmuje:

 • wprowadzenie do techniki GPON,
 • przegląd produktów,
 • przegląd standardów dla sieci xPON,
 • zajęcia warsztatowe: uruchomienie systemu, konfiguracja i zastosowanie OLT, ONT, IPTV, VoIP.

Moduł GPON jest potwierdzony świadectwem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym

 • Czas trwania: 1 dzień
 • Maksymalna liczba uczestników: 6 osób

Szkolenia zaawansowane z zakresu zwielokrotnienia falowego

Moduł xWDM: teoretyczne i praktyczne podstawy systemów CWDM i DWDM

Zakres szkolenia obejmuje:

 • wprowadzenie do technik xWDM – CWDM, DWDM,
 • przegląd produktów i aplikacji,
 • projektowanie sieci xWDM,
 • bilans mocy, bilans dyspersyjny, OSNR,
 • zajęcia warsztatowe: konfiguracja i uruchamianie sieci xWDM – w tym sieci DWDM ze wzmacniaczami optycznymi i kompensatorami dyspersji,
 • zajęcia warsztatowe: konfiguracja i wykorzystanie systemu zarządzania siecią xWDM.

Moduł xWDM jest potwierdzony świadectwem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym

 • Czas trwania: 1/2 dni w zależności od szczegółowego programu ustalonego z klientem
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób

 

Szkolenie zaawansowane z zakresu zarządzania projektami w środowisku telekomunikacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów i podprojektów, a także członków zespołów projektowych, realizujących projekty  w środowisku telekomunikacyjnym – na przykład wdrożenie nowego produktu, budowa sieci telekomunikacyjnej opartej o nowe technologie.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • 1. Definicja projektu.
 • 2. Parametry projektu.
 • 3. Inicjowanie projektu (Określanie potrzeb użytkownika).
 • 4. Struktura podziału pracy.
 • 5. Konstruowanie diagramu sieciowego.
 • 6. Tworzenie planu zarządzania ryzykiem.
 • 7. Kontrola harmonogramu i kosztów.

Szkolenie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ŚRODOWISKU TELEKOMUNIKACYJNYM jest potwierdzone świadectwem uczestnictwa w szkoleniu

 • Czas trwania: 2 dni
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób

 

Szkolenia certyfikacyjne z zakresu doboru, konfiguracji oraz instalacji systemu mikrokanalizacji światłowodowej

Szkolenia certyfikacyjne z zakresu doboru, konfiguracji oraz instalacji systemu mikrokanalizacji światłowodowej

Szkolenia przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za eksploatację i utrzymanie sieci optycznej we wszystkich jej obszarach.

Moduł MikroKan: system mikrokanalizacji światłowodowej – planowanie, budowa i eksploatacja

Zakres szkolenia obejmuje:

 • omówienie zagadnień dotyczących mikrokanalizacji światłowodowej,
 • elementy mikrokanalizacji do rozbudowy tras światłowodowych w istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
 • elementy mikrokanalizacji do budowy nowych tras światłowodowych,
 • warsztaty praktyczne.

Moduł MikroKan jest potwierdzony certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym

 • Czas trwania: 2 dni
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób

Szkolenia certyfikacyjne z zakresu doboru, konfiguracji oraz instalacji pasywnych rozwiązań i systemów światłowodowych

1.  Moduł ON1: systemy dla nowoczesnego węzła światłowodowego

Zakres szkolenia obejmuje:

 • rozwiązania pasywne do zwielokrotnienia transmisji – OptiPlex,
 • systemy do budowy węzła optycznego – OptiNode,
 • system duktów kablowych – OptiDukt.

2.  Moduł OL2: rozwiązania dla optycznej infrastruktury liniowej

Zakres szkolenia obejmuje:

 • systemy mikrokanalizacji zewnętrznej – MikroKan,
 • rozwiązania do budowy linii światłowodowej – OptiLine,
 • rozwiązania dla linii OPGW,
 • system do budowy sieci podwieszanych – FibAir.

3.  Moduł OH3: rozwiązania do budowy sieci dostępowej

Zakres szkolenia obejmuje:

 • planowanie sieci dostępowej
 • technologie budowy
 • dobór elementów sieci budynkowej i abonenckiej

Moduły ON1 + OL2 + OH3 są potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym

 • Czas trwania szkoleń ON1+OL2+OH3: 1 dzień
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób

Szkolenia certyfikacyjne pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Szkolenia certyfikacyjne pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Cykl szkoleń kompetencyjnych odpowiadających na pytanie jak najprościej i najbardziej efektywnie zaplanować oraz zbudować infrastrukturę liniową i wewnętrzną dla sieci FTTH w oparciu o mikrokanalizację światłowodową i rozwiązania wewnątrzmieszkaniowe. W ramach certyfikacji KIGEiT prowadzone są następujące moduły szkoleniowe:

1.  Moduł OptiHome MDU: Planowanie i budowa sieci FTTH – wewnątrzbudynkowa instalacja światłowodowa w zabudowie wielorodzinnej

Zakres szkolenia obejmuje:

 • ewolucja systemów dostępowych,
 • optyczne sieci dostępowe – pasywne i aktywne,
 • metodologia okablowania budynków wielorodzinnych typu „greenfield”,
 • metodologia okablowania budynków wielorodzinnych typu „brownfield”,
 • szacowanie budżetu inwestycyjnego,
 • wybrane aspekty formalno-prawne.

2.  Moduł OptiHome SDU: Planowanie i budowa sieci FTTH – wewnątrzbudynkowa instalacja światłowodowa w zabudowie jednorodzinnej

Zakres szkolenia obejmuje:

 • charakterystykę optycznej sieci dostępowej w zabudowie rozproszonej,
 • metodologię budowy odcinków transportowych i dystrybucyjnych,
 • metodologię budowy odcinków rozdzielczych,
 • metodologię okablowania budynków jednorodzinnych,
 • szacowanie budżetu inwestycyjnego i wybrane aspekty formalno-prawne.

3.  Moduł FITH: planowanie i budowa infrastruktury Fiber Ready Home – infrastruktura mieszkaniowa i domowa systemu FTTH

Zakres szkolenia obejmuje:

 • planowanie, budowę i eksploatację sieci wewnątrzmieszkaniowej Fiber Ready Home,
 • szacowanie budżetu inwestycyjnego,
 • aspekty formalno-prawne.

Moduły OptiHome MDU, OptiHome SDU, FITH są potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym Akademii Światłowodowej i KIGEiT

 • Czas trwania modułów MDU+FITH: 1 dzień
 • Czas trwania modułów SDU+FITH: 1 dzień
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób

Szkolenia certyfikacyjne z zakresu transmisji optycznej

Szkolenia certyfikacyjne z zakresu transmisji optycznej

Zaawansowane szkolenia dedykowane dla osób z branży operatorów telekomunikacyjnych zajmujących się teletransmisją optyczną, pomiarami parametrów transmisyjnych oraz projektowaniem i instalacją rozwiązań FTTx.

1.  Moduł TD1: pomiary i analiza zjawisk dyspersyjnych – dyspersja chromatyczna i polaryzacyjna

Zakres szkolenia obejmuje:

 • pomiary dyspersji chromatycznej w światłowodach jednomodowych i kompensacja,
 • omówienie dyspersji polaryzacyjnej i zjawisk polaryzacyjnych,
 • pomiary i kompensacja dyspersji polaryzacyjnej,
 • pomiar dyspersji włókien optycznych.

2.  Moduł TT2: pomiary transmisyjne i kwalifikacja łączy optycznych dla sieci GbE, SDH, xWDM

Zakres szkolenia obejmuje:

 • znaczenie parametrów, np. wykorzystanie pasma, ilość utraconych pakietów,
 • konfigurację sprzętu pomiarowego,
 • zasady zwielokrotnienia sieci SDH,
 • znaczenie parametrów transmisji BIT, BER, CBER ES, SES, EFS, AS, UAS, BE, BBE,
 • pomiary i interpretację wyników,
 • sposoby rozwiązywania problemów – troubleshooting.

3.  Moduł TW3: analiza widma optycznego pod kątem transmisji xWDM

Zakres szkolenia obejmuje:

 • definicja parametrów analizy widma,
 • zastosowanie analizy widma,
 • pomiary i interpretacje wyników,
 • sposoby rozwiązywania problemów – troubleshooting.

Moduły TD1, TT2, TW3 są potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym

 • Czas trwania każdego ze szkoleń: 1 dni
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!